پرش به محتوا

درز انقطاع

تراز پایه

  • از

تراز پایه برای تحلیل لرزه ای هر سازه ای، پیش از هر اقدامی می بایست محل تراز پایه مشخص شود. بر اساس پیوست 11-2 آئین… ادامه »تراز پایه