پرش به محتوا

احمد رضا حجازی

[bezel_page_title title=”سید احمد رضا حجازی ” tag=”h4″ title_shadow=”yes” text_align=”text-center” font_size=”font-xl”][bezel_social_icons socials=”%5B%7B%22social%22%3A%22linkedin%22%2C%22url%22%3A%22http%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fin%2Fahmad-hejazi%2F%22%7D%5D”]
[bezel_page_title title=”درباره من” tag=”h4″ title_shadow=”yes” text_align=”text-left”]
  • نام:  سید احمد رضا حجازی
  • مسئولیت: مدیر بخش طراحی و کنترل
  • ایمیل: Hejaziahmad@gmail.com
[bezel_page_title title=”تحصیلات” tag=”h4″ text_align=”text-center” font_size=”font-big”][bezel_timeline items=”%5B%7B%22title%22%3A%22%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%22%2C%22text%22%3A%22%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C%20%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%D8%B1%D8%A7%D9%87%20%D9%88%20%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C%22%2C%22place%22%3A%22%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%B9%D9%84%D9%85%20%D9%88%20%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%22%2C%22date%22%3A%22%D8%A7%D8%B2%201390%20%D8%AA%D8%A7%20%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%86%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%20%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF%22%2C%22text%22%3A%22%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C%20%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%D8%B1%D8%A7%D9%87%20%D9%88%20%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C%22%2C%22place%22%3A%22%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C%20%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86%22%2C%22date%22%3A%22%D8%A7%D8%B2%201387%20%D8%AA%D8%A7%201389%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%22%2C%22text%22%3A%22%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C%20%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%22%2C%22place%22%3A%22%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C%20%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81%22%2C%22date%22%3A%22%D8%A7%D8%B2%201383%20%D8%AA%D8%A7%201387%22%7D%5D”]
[bezel_page_title title=”افتخارات” tag=”h4″ title_shadow=”yes” text_align=”text-center”]
[bezel_icon_box icon_color=”#00c3da” icon_background=”” alignment=”align-center” css_animation=”zoomIn” animation_delay=”300″ icon=”hc-trophy”]

عضو بنیاد ملی نخبگان

[/bezel_icon_box]

[bezel_icon_box icon_color=”#00c3da” icon_background=”” alignment=”align-center” css_animation=”zoomIn” animation_delay=”300″ icon=”hc-trophy”]

پذیرش بدون کنکور با سهمیه استعداد درخشان در کارشناسی ارشد

[/bezel_icon_box]

[bezel_page_title title=”تخصص” tag=”h4″ title_shadow=”yes” text_align=”text-center”]
[bezel_icon_box icon_color=”#00c3da” icon_background=”” alignment=”align-center” css_animation=”zoomIn” animation_delay=”900″ icon=”hc-contact”]

طرح روسازی راه

[/bezel_icon_box]

[bezel_icon_box icon_color=”#00c3da” icon_background=”” alignment=”align-center” css_animation=”zoomIn” animation_delay=”900″ icon=”hc-contact”]

طراحی و بهینه‌سازی سازه

[/bezel_icon_box]

[bezel_icon_box icon_color=”#00c3da” icon_background=”” alignment=”align-center” css_animation=”zoomIn” animation_delay=”900″ icon=”hc-contact”]

اجرای سازه‌های بتنی و فولادی خاص

[/bezel_icon_box]