پرش به محتوا

حسام الدین معین درباری

[bezel_page_title title=”حسام‌الدین معین‌درباری ” tag=”h4″ title_shadow=”yes” text_align=”text-center” font_size=”font-xl”][bezel_social_icons socials=”%5B%7B%22social%22%3A%22linkedin%22%2C%22url%22%3A%22http%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fin%2Fhesamaldin-moeindarbari%2F%22%7D%5D”]
[bezel_page_title title=”درباره من” tag=”h4″ title_shadow=”yes” text_align=”text-left”]
  • نام: حسام‌الدین معین‌درباری  
  • مسئولیت: مدیر بخش مقاوم‌سازی و بهسازی
  • ایمیل: hessammoeen@gmail.com
[bezel_page_title title=”تحصیلات” tag=”h4″ text_align=”text-center” font_size=”font-big”][bezel_timeline items=”%5B%7B%22title%22%3A%22%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%22%2C%22text%22%3A%22%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C%20%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87%22%2C%22place%22%3A%22%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C%20%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1%22%2C%22date%22%3A%22%D8%A7%D8%B2%201390%20%D8%AA%D8%A7%201396%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%20%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF%22%2C%22text%22%3A%22%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C%20%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87%22%2C%22place%22%3A%22%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C%20%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1%22%2C%22date%22%3A%22%D8%A7%D8%B2%201387%20%D8%AA%D8%A7%201389%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%22%2C%22text%22%3A%22%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C%20%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87%22%2C%22place%22%3A%22%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C%20%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86%22%2C%22date%22%3A%22%D8%A7%D8%B2%201383%20%D8%AA%D8%A7%201387%22%7D%5D”]
[bezel_page_title title=”افتخارات” tag=”h4″ title_shadow=”yes” text_align=”text-center”]
[bezel_icon_box icon_color=”#00c3da” icon_background=”” alignment=”align-center” css_animation=”zoomIn” animation_delay=”300″ icon=”hc-trophy”]

پذیرش بدون کنکور با سهمیه استعداد درخشان در کارشناسی ارشد

عضو بنیاد ملی نخبگان

[/bezel_icon_box]

[bezel_page_title title=”تخصص” tag=”h4″ title_shadow=”yes” text_align=”text-center”]
[bezel_icon_box icon_color=”#00c3da” icon_background=”” alignment=”align-center” css_animation=”zoomIn” animation_delay=”900″ icon=”hc-contact”]

 طراحی و بهینه‌سازی سازه‌های تجاری و صنعتی

[/bezel_icon_box]

[bezel_icon_box icon_color=”#00c3da” icon_background=”” alignment=”align-center” css_animation=”zoomIn” animation_delay=”900″ icon=”hc-contact”]

طرح بهسازی و مقاوم‌سازی سازه‌ها در برابر زلزله

[/bezel_icon_box]

[bezel_icon_box icon_color=”#00c3da” icon_background=”” alignment=”align-center” css_animation=”zoomIn” animation_delay=”900″ icon=”hc-contact”]

جداسازی لرزه‌ای و تحلیل خطر لرزه‌ای

[/bezel_icon_box]

[bezel_icon_box icon_color=”#00c3da” icon_background=”” alignment=”align-center” css_animation=”zoomIn” animation_delay=”900″ icon=”hc-contact”]

قابلیت اطمینان سازه‌ها در برابر زلزله

[/bezel_icon_box]